محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  • کمپرسور چیلر تراکمی SCREW COMPERESSOR LIQUID CHILLER
  • کمپرسور چیلر تراکمی SCREW COMPERESSOR LIQUID CHILLER
  • اگر چه مرسوم ترین نوع کمپرسور در کشور ما نوع رفت و برگشتی است ولی با پیشرفت تکنولوژی انواع مختـلفی از کمپرسور ها در دنیا تولید شـده که هر کدام با توجه با خصوصیات آنها  ، سهم مهمی از بازار را به خود اختصـاصداده اند . در همیـن راستـا شرکت پایـا سرداب پارس علاوه بر سـاخت چیـلر های مجهز به کمپرسور های رفت و برگشتی ، اقدام به طراحی و ساخت چیلر های جدید خود بر مبنای این کمپرسور نموده است کمپرسور های Screw با توجه به مزایای آن ، جایگزین کمپرسوره ای رفت و برگشتی در تناژهای بالا شده اند.

   - COP  بالاتر

   - استهلاک پایین

   - مقاومت در مقابل بازگشت مایع

   - قابلیت وسیع برای کنتـرل ظرفیت  علاوه بر امکان کنترل ظرفـیت بـصورت پله ای در کمپرسور Screw ، قابـلیت  کنترل ظرفیت به صورت پیوسته نیز وجود دارد که باعث عملکرد بهتر کل سیستم می شود .

   - ظرفیت های بالاتر :  این کمپرسور در تناژهای 50 الی250 تن سـاخته می شود و با توجه به قابـلیت  بالای کنترل ظرفیت برای استفاده در تناژهای بالای 50 تن بسیار مناسب است .

   - ارتعاش کمتر


  محصولات مشابه :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}