محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  • چیلر های تراکمی LIQUID CHILLER
  • چیلر های تراکمی LIQUID CHILLER
  •    چیلر های تراکمی پایا سرداب پارس در انواع کندانسور آبی و هوایی ( یکپارچه و مجزا) امکان ساخت چیلر های زیر صفر برای کاربرد های صنعتی با کمپرسورهای رفت و برگشتی نیمه بسته ( Semi-Hermetic) مارک DVM –COPLAND یا BITZER آلمان می باشند مجهز به تابلو برق و کنترلی با محافظت کامل و کنترل کننده چند مرحله ای  دیجیتال دما، به منظور کاهش مقدار مبرد مایع در تشت روغن ( کارتر ) هنگامی که دستـگاه خاموش است ،  کمپرسور به  گرم کن روغن مجهز شده است . کمپرسور ها مجهز به محافظ موتور در برابر ولتاژ کم ( LOW VOLTAGE ) و با  بیش از حد ( OVERLOAD) می باشـند . دارای کنتـرل ظرفیت  :  مکانیزم بی بار کننده  (UNLOADER)  که توسط  فشار روغن فعـال می شود و به منظور کاهـش بار در حین راه اندازی  و کنترل ظرفـیت در چند مرحله استفـاده می گردد.

     اواپراتور مبـدلی از نوع پوسته و لوله است که دو طرف آن قابل جدا کردن می باشد . لوله های  آن  از  مس با قطر خارجی 5/8" و با ضخامت جدار  1mm می باشـند .  بفل های مسی به ضخامت   2mm به منظور تعیین حرکت مسیر آب در پوسته ، افزایش انتقال حرارت بین سیال سمت پوسته و لوله و ایجاد استحکام لازم برای لوله ها در داخل پوستـه نصـب می شوند . تیوب شیـت ها که در دوسـر لوله ها در آن قرار گرفتـه اند از فـولاد ST52  می باشند . لوله ها با  استفـاده از روش انبـساط مکانیکی   (Mechanical Expansion ) ایجاد شیار و چسب مخصوص  به تیوب شیت ها محکم می شوند. اواپراتور به فلنج های جوشی استاندارد برای ورود و خروج آب ، شیر تخلیه آب  ، شیر هواگیری ، سیستم ضد یخ  ( Anti Freeze )  و محل لازم برای نصب دماسنج مجهز شده اند.  به  منـظور  جلوگیری از تعـرق و انتقال حرارت ، پوسـته  اواپراتور با عایق آرمافلکس کاملا عایق بندی می شود .

      کندانسـور آبی شـامل دو مبدل پوسـته و لوله از فـولاد کربنیو  لوله ها  از مس دی اکسید شده بدون درز با قطر   خارجی 3/4" فـین دار مطـابق ASTM B75-85 ,UNC12200 می باشـند  .  صفحـات لوله ای از جنـس فولاد کربنی (ST52) می باشند . تمام شیر آلات تبریدی نظیر شیر انبساط و شیـر سلونویدی سـاخت شـرکت های معتبر نظیر  DANFOSS  و یا ALCO  می باشند .


  محصولات مشابه :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}