محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  • اکونوپک  ECONO PACK
  • اکونوپک ECONO PACK
  • اکونوپک  تجهیزات  سرمایشی و گرمایشی است که برای فضاهای بزرگ نظیر کارگاه ها، کارخانجات، سالنهای مختلفو ساختمـانها ، جایی که تهویه مرکزی و موتور خـانه وجود ندارد ،  ایده ال است  . سیسـتم سرمایش در تابستان یکایرواشر و درزمستان یک کوره هوای گرم (سیستم گرمایش احتراق مستقیم )با مشعل گازی ، گازوییلی و یا دو گانه سوز است . با توجه به مزیت های نسبی زیر ، این دستگاه ها به محصولی پر طرفدار تبدیل شده است :

      راهبری و نگهداری سهل و آسان

      حذف موتورخانه جهت سرمایش و گرمایش

      راندمان بالاتر به دلیل حذف مراحل میانی گرمایی

      استفاده از توربولاتور در لوله ها و افزایش انتقال حرارت

      ارزان در مقایسه با مجموع سیستم گرمایش و سرمایش متداول

      مصرف انرژی بسیار کم در مقایسه با سیستم های برودتی کمپرسوری

    حذف عملیات لوله کشی و پمپ سیرکولاسیون آب گرم از ظرفیت  2600cfm الی 40,000cfm به صورت استاندارد  کلیه قسمت های کوره از جنس استنلس استیل ساخته می شود تا از خوردگی آن توسط رطوبتی حاصل عمل احتراق  است و روی سطوح تقطیر می شود جلوگیری نماید . این کوره به صورت پوسته و لوله ساخته می شود که دریچه  تخلیه و دریچه شعله نما (sight glass) در آن تعـبیه می شود . روش انتخـاب با توجه به بار سرمایش (Qc) ،  درجه حرارت مورد نیاز داخل (TR) ، درجه حرارت حباب تر (TW) و دمای خشک محیط (TD) ، دستگاه انتخاب می شود.


  محصولات مشابه :
  Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}