محصولات کولینگ تاور ما

خطا در اجرای برنامه >


  • مشاوره و راهنمایی در زمینه ی انتخاب انواع برج های خنک کننده

   یکی از مهم ترین اهداف شرکت فنی و مهندسی پایا سرداب پارس دادن ارائه ی مشاوره مناسب و توجیه فنی مصرف کنندگان در صنایع مختلف میباشد. بالا بردن سطح دانش فنی مصر ف کنندگان باعث خواهد شد که تصمیم گیری جهت تهیه ی برج خنک کن متناسب با نوع کاربرد مشتریان محترم صورت گیرد.

   اولین گام جهت ارائه ی مشاوره، دریافت اطلاعات اولیه شامل میزان آب در گردش، دمای ورودی به برج خنک کن، دمای خروجی مورد نیاز، دمای مرطوب محیط و میزان سختی و یا آلودگی آب و همچنین نوع کاربری برج خنک کن خواهد بود.

   برخی از شرایط خاص عبارتند از:

         آبهای خورنده، آبهای با سختی و رسوب گذاری بالا، آبهای حاوی چربی و روغن، آبهای حاوی شربت و مواد چسبنده خوراکی، آبهای حاوی جلبک، باکتری و موجودات زنده، محیطهای همراه با گرد و غبار و خاک شیمیایی، معدنی و سایر آلودگیهای معلق در هوا، و بسیاری موارد دیگر...

   پس از این مرحله در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، کارشناسان این شرکت جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز طراحی به محل پروژه اعزام خواهند شد تا ضمن بررسی شرایط پروژه نسبت به ارائه مشاوره به مصر فکنندگان محترم اقدام نمایند. مجموعه اطلاعات دریافتی توسط کارشناسان مجموعه با توجه به شرایط پروژه بوسیله ی جدیدترین نرم افزارهای مربوط به بر جهای خنک کننده و همچنین سایر نرم افزارهای مهندسی مکانیک آنالیز شده و نتایج مربوطه به صورت يک بسته پیشنهاد فنی برج خنک کن و کلیه ی قطعات مربوطه به مشتری ارائه خواهد شد که در صورت نیاز کارشناسان در يک جلسه مشترک با مشتری شرکت خواهند نمود تا به سوألات احتمالی در مورد نحوه طراحی و قطعات مورد استفاده در برج خنک کن پاسخگو باشند.

    

  لینک های مرتبط : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zend_Db_Statement_Exception: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1140 In aggregated query without GROUP BY, expression #2 of SELECT list contains nonaggregated column 'max.id'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/payasard/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('select max( c ...', Array) #3 /home/payasard/public_html/application/models/Product.php(225): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('select max( c ...') #4 /home/payasard/public_html/application/modules/default/controllers/IndexController.php(77): Product->getMaxSubcatHasProduct() #5 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Action.php(513): IndexController->menuAction() #6 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(289): Zend_Controller_Action->dispatch('menuAction') #7 /home/payasard/public_html/library/Zend/Controller/Front.php(946): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #8 /home/payasard/public_html/application/Bootstrap.php(137): Zend_Controller_Front->dispatch() #9 /home/payasard/public_html/cooling-tower/index.php(8): Bootstrap->runApp() #10 {main}